Rättsligt meddelande

Ägaren till denna webbplats www.stimorol.se (”Webb”), är PERFETTI VAN MELLE BENELUX B.V.(”PVM”), ett företag, som ingår i PERFETTI VAN MELLE GROUP (”PVM GROUP”), med följande indentifieringsdata:

Säte: Perfetti Van Melle Benelux B.V.

SKATTEREGISTRERINGSKOD: NL001875607B01

Telefon: +31 76 52 75 000

Fax: +31 76 522 85 60

Registreringsdetaljer: 20045885

WEBBÅTKOMST

Detta rättsliga meddelande reglerar användaråtkomst (”Användare”) till, och användning av, webben i syfte att tillhandahålla information till användaren vad beträffar PVM GROUP, PVM, dess produkter, verksamhet och kampanjer.

Genom att få åtkomst till, och använda webben, accepterar användaren villkoren i detta rättsliga meddelande, webbens Integritets- och Cookies Policy och Cookies Policy.

Innan webben används måste användaren noga läsa det Rättsliga meddelandet samt Integritets-och Cookies Policyer, eftersom dessa kan anpassas och/eller ändras när som helst. Om användaren inte accepterar villkoren i detta rättsliga meddelande, kan han/hon inte använda webben eller dess innehåll.

WEBBENS ANVÄNDNING OCH FUNKTION

Användaren samtycker till att använda webben, och den information den innehåller, på samvetsgrant sätt. Han/hon omfattas av dess bestämmelser och av detta rättsliga meddelande, samt av eventuella andra villkor, som PVM skulle kunna fastställa i detta hänseende vad webben beträffar.

Härutöver får användaren inte göra sig skyldig till någon form av förseelse i syfte att skada, missbruka och/eller överbelasta webben eller förhindra, i vilken form som helst, dess normala användning och funktion.

Om detta rättsliga meddelande samt Integritets- eller Cookies Policyn inte observeras, ellerom något av de andra villkor som anges på webben, inte uppfylls, informeras användaren om att PVM reserverar sig rätten att begränsa, tillfälligt dra in och/eller avsluta användarens åtkomst till webben, med hjälp av de eventuella tekniska åtgärder, som skulle kunna krävas i detta syfte.

PVM strävar efter att bibehålla webbens effektivitet, undvika fel, eller vid behov reparera dem, och att hålla webbens innehåll vederbörligen uppdaterat. PVM garanterar dock inte webbåtkomstens tillgänglighet eller kontinuitet och heller inte felaktigheter i dess innehåll, eller att detta kontinuerligt uppdateras.

ANSVAR

Åtkomst till webben och användning av eventuell information eller teknik, som den innehåller, sker på användarens exklusiva ansvar.

PVM ansvarar inte för eventuell skada och/eller förlust som, direkt eller indirekt, skulle kunna härröra från åtkomst eller användning av den information som finns på webben och, framför allt, för eventuell information rörande tredje part, som inte tillhör PVM, inklusive, men inte begränsat till, den som alstrats av operativsystem eller som orsakats av virus och/eller attacker på systemet. Likaledes ansvarar PVM inte för skada, som skulle kunna drabba användaren, beroende på felaktig användning av webben, service- eller täckningsproblem, avbrott, avsaknad av, eller fel på, kommunikationer och/eller Internetkommunikationer.

Dessutom ansvarar PVM inte för eventuell skada och/eller förlust av användarens mjukvara eller hårdvara, som skulle kunna härröra från åtkomst och användning av webben.

Användaren ansvarar för skada eller förlust, av vilken sort som helst, som PVM skulle kunna drabbas av, till följd av överträdelse av någon som helst av de skyldigheter, som användaren omfattas av enligt detta rättsliga meddelande, eventuella andra villkor, som anges på webben, och/eller tillämplig lagstiftning närsomhelst.

POLICY VAD LÄNKAR BETRÄFFAR

a) Länkar till webben

Eventuell tredje part, som har för avsikt att inkludera en länk till webben (”Länkande webbplats”) på en webbplats, måste erhålla föregående, skriftligt godkännande från PVM, följa gällande lagar och, under inga som helst omständigheter, kunna lagra eget, eller tredje parts, innehåll som: (i) är olagligt, skadligt, våldsamt, rasistiskt, diskriminerande, nedvärderande, sex-relaterat osv; och/eller (ii) otillbörligt eller kränkande vad gäller PVMs verksamhet.

Länken innebär inte, på något sätt, att PVM stöder, främjer, garanterar, övervakar och/eller rekommenderar den länkande webbplatsens innehåll och/eller tjänster och är heller inte ansvarig för innehållet i den.

Vid bristande efterlevnad av något av ovanstående villkor, kommer PVM omedelbart att återkalla det godkännande, som beviljats den länkande webbplatsen, vilken kommer att bli tvunget att radera länken.

b) Länkar till andra webbplatser

På webben kan andra länkar inkluderas, som möjliggör för användaren att få åtkomst till andra webbplatser (”Länkade webbplatser”).

Förekomst av länkade webbplatser innebär inte på något sätt rekommendation, marknadsföring, identifiering och/eller konkordans från PVMs sida, vad beträffar uppgifter, innehåll och/eller tjänster, som tillhandahålles genom den länkade webbplatsen. Till följd av detta ansvarar PVM inte för innehåll och andra villkor på den länkade webbplatsen och användaren är därför den enda person, som ansvarar för att kontrollera och acceptera dem vid varje åtkomst och varje användning.

IMMATERIELLA RÄTTINGHETER

Alla immateriella rättigheter, vad beträffar design, databaser, underliggande dataprogram (inclusive källkoder) samt de olika element, som webben utgörs av (text, grafik, fotografier, video, ljudregistreringar, färgkombinationer osv.), (”Innehåll”), precis som struktur, val och uppställning av desamma, ägs av PVM, PVM GROUP eller dess licensgivare. Eventuella loggor inkluderade på webben (så som, men inte begränsat till, varumärken och/eller design) är PVMs, PVM GROUPs eller dess licengivares egendom.

Användning av webben innebär inte beviljande av någon form av rättighet vad beträffar webben och dess innehåll.

Det är absolut förbjudet för användaren att reproducera, omvandla, sprida, offentligt kommunicera, göra tillgängligt, extrahera och/eller utöva någon annan form av icke-auktoriserad spridning eller användning av webben, dess innehåll och/eller PVMs loggor.

Icke-auktoriserad användning av innehållet, webben eller PVMs loggor, precis som eventuell skada, som åsamkats PVMs och/eller PVM GROUPs immateriella rättigheter, kan medföra utövande av motsvarande rättsliga åtgärder och ansvar, som skulle kunna uppstå genom dessa.

SÄRSKILJBARHET

Om någon av klausulerna i detta rättsliga meddelande skulle ogiltigförklaras, helt eller delvis, ska denna ogiltighet endast påverka bestämmelsen ifråga, eller delar av den. Klausulerna ska fortsätta att upprätthållas för allt övrigt, och endast den bestämmelse som påverkats, eller delar av den, ska tas i beaktande. I denna innebörd kommer endast den ogiltiga bestämmelsen i detta rättsliga meddelande att vara utan laga kraft, ogiltig, skadad eller påverkad på grund av ogiltigheten eller upphävandet, utom i det fall då den skulle visa sig väsentlig för att påverka detta rättsliga meddelande helt och fullt.