Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Denna webbplats drivs av Perfetti Van Melle Benelux B.V. (härefter “PVM”).

PVM bryr sig om din integritet och är engagerad i att skydda den.

Denna integritetspolicy förklarar vilka och på vilket sätt personuppgifter samlas in och behandlas av PVM som personuppgiftsansvarig.

DEN ANSVARIGES KONTAKTUPPGIFTER

Här nedan hittar du PVM:s kontaktuppgifter:

Perfetti Van Melle Benelux B.V.

Zoete Inval 20 - 4815 HK Breda

+31 76 527 5000

NL001875607B01

20045885

E-mail DPO: pvmdpo@perfettivanmelle.com

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

"Personuppgifter" betyder all information från vilken du direkt eller indirekt kan identifieras.

Beroende på de tjänster som tillhandahålls på denna webbplats kan PVM behandla olika typer av personuppgifter såsom namn, adress, ålder, e-postadress, telefonnummer, IP- eller cookiesidentifierare, etc.

SYFTE MED BEHANDLINGEN OCH RÄTTSLIG GRUND

PVM kan behandla dina personuppgifter för olika ändamål såsom:

 • För att svara på dina frågor och klagomål
 • För att hantera ditt deltagande i en tävling/kampanj
 • För att hantera ditt konto
 • För att hantera prenumerationen på nyhetsbrevet
 • För att hantera din ansökan om rekrytering
 • För att förbättra våra produkter
 • För att tillåta korrekt funktionalitet på webbplatsen.

Beroende på syftena kommer PVM att behandla dina personuppgifter baserat på:

 • ditt samtycke: ges uttryckligen efter att ha blivit informerad om det.
 • avtalsförhållande: upprättat för att tillhandahålla något som du uttryckligen begärt
 • rättslig skyldighet: att följa specifika lagar/föreskrifter
 • PVM-verksamhetens berättigade intresse.

SKYDD FÖR BARN

PVM har åtagit sig att skydda barns integritet.

På webbplatsen kan du hitta sektioner som endast är tillgängliga om du uppfyller ålderskravet som anges i sektionen.

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, är behandling av dem laglig endast om du har den ålder som krävs för att bevilja det. Om inte, kom ihåg att detta samtycke måste ges eller godkännas av innehavarna av föräldraansvaret över dig.

Om du är minderårig bör du läsa igenom villkoren i denna integritetspolicy med dem som har föräldraansvaret för att se till att ni båda förstår dem. Även om vi inte är ansvariga för att fastställa åldern på våra användare, kan vi utföra verifieringskontroller.

LAGRINGSPERIOD

Lagringsperioden för personuppgifter beror på syftet med behandlingen.

PVM kommer att radera dina personuppgifter när de inte längre behövs för att nå syftet, förutom i de fall där PVM behöver behålla personuppgifterna för att uppfylla rättsliga skyldigheter. För sådana fall hittar du de specifika kriterierna för lagring i det särskilda informationsmeddelandet.

MOTTAGARE

Dina personuppgifter får endast lämnas ut eller behandlas av personer auktoriserade av PVM eller av tredje part som kan komma åt och behandla dem på uppdrag av PVM.

I alla dessa fall kommer behandlingen av personuppgifter endast att ske för att uppfylla syftet med behandlingen.

Personuppgifter som behandlas av PVM kan överföras eller lämnas ut till andra företag i PVM-gruppen och tredje parter som direkt stödjer PVM:s aktiviteter och webbplatsutveckling.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Observera att dina personuppgifter, eller delar därav, kan överföras till tredjeländer där ovan nämnda Mottagare finns.

Om detta skulle vara nödvändigt kommer det att ske i full överensstämmelse med alla tillämpliga dataskyddslagar och förordningar.

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Du har följande rättigheter:

 • Att erhålla bekräftelse från PVM om huruvida personuppgifter som rör dig behandlas eller inte
 • Att begära att PVM korrigerar, kompletterar eller uppdaterar dina personuppgifter
 • Att be PVM att radera dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål
 • Att be PVM att helt eller delvis begränsa behandlingen av dina personuppgifter
 • Att ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format eller att be PVM att överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig
 • Att stoppa eller förhindra PVM från att behandla dina personuppgifter
 • Att när som helst återkalla samtycke
 • Att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Om du inte är medborgare i Europeiska unionen kan du ha andra rättigheter som kompletterar de ovan nämnda.

Du kan utöva dessa rättigheter genom att adressera ett skriftligt meddelande till PVM:s adress eller genom att skicka ett e-postmeddelande till pvmdpo@perfettivanmelle.com till Dataskyddskontoret..

PVM förbehåller sig rätten att när som helst verifiera sanningshalten i de tillhandahållna personuppgifterna.

COOKIES

Den här webbplatsen använder cookies och andra identifierare enligt informationen som du kan hitta i Cookiepolicyn.

uppdatering av integritetspolicyn

PVM kontrollerar sin egen integritets- och säkerhetspolicy regelbundet och granskar den vid behov i enlighet med de ändringar som införts av lagen, organisationen eller föranleds av teknisk utveckling. Kom ihåg att du alltid läser den senaste uppdaterade versionen.